Bộ khóa cổng

-12%
 Bộ khóa 02 vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( FK2-T1 P8-UPS) Bộ khóa 02 vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( FK2-T1 P8-UPS)
22,030,000₫ 25,000,000₫
-23%
 Bộ khóa cổng Mã số/ Thẻ từ HPS- SLBASIC ( M2P3) Bộ khóa cổng Mã số/ Thẻ từ HPS- SLBASIC ( M2P3)
2,690,000₫ 3,500,000₫

Bộ khóa cổng Mã số/ Thẻ từ HPS- SLBASIC ( M2P3)

2,690,000₫ 3,500,000₫

-21%
 Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19EP3) Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19EP3)
3,800,000₫ 4,800,000₫

Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19EP3)

3,800,000₫ 4,800,000₫

-34%
 Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19P3) Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19P3)
3,150,000₫ 4,800,000₫

Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19P3)

3,150,000₫ 4,800,000₫

-10%
 Bộ khóa cổng Thẻ từ / Điện Thoại HPS- SLBASIC ( G2P3) Bộ khóa cổng Thẻ từ / Điện Thoại HPS- SLBASIC ( G2P3)
2,850,000₫ 3,150,000₫
-10%
 Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A
1,900,000₫ 2,100,000₫

Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A

1,900,000₫ 2,100,000₫

-31%
 Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P3- PIN ) Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P3- PIN )
3,000,000₫ 4,330,000₫

Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P3- PIN )

3,000,000₫ 4,330,000₫

-12%
 Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P8-UPS ) Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P8-UPS )
3,830,000₫ 4,330,000₫

Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P8-UPS )

3,830,000₫ 4,330,000₫

-9%
 Bộ Khóa Cổng Thông Minh HomeProSec HPS- SLPLUS ( F70-P03 ) Bộ Khóa Cổng Thông Minh HomeProSec HPS- SLPLUS ( F70-P03 )
4,900,000₫ 5,400,000₫
-18%
 Bộ khóa cổng vân tay hãng Zkteco HPS - SLPLUS ( F22P3 ) Bộ khóa cổng vân tay hãng Zkteco HPS - SLPLUS ( F22P3 )
5,900,000₫ 7,200,000₫
-15%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL)
9,750,000₫ 11,530,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL)

9,750,000₫ 11,530,000₫

-15%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL)
10,480,000₫ 12,350,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL)

10,480,000₫ 12,350,000₫

-14%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F16FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F16FULL)
8,860,000₫ 10,350,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F16FULL)

8,860,000₫ 10,350,000₫

-20%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL)
8,960,000₫ 11,200,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL)

8,960,000₫ 11,200,000₫

-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F05P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F05P3 )
4,600,000₫ 5,300,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F05P3 )

4,600,000₫ 5,300,000₫

-16%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F06P3 ) - BỘ KHÓA thông minh HomeProSec Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F06P3 ) - BỘ KHÓA thông minh HomeProSec
3,900,000₫ 4,650,000₫
-15%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F16P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F16P3 )
5,000,000₫ 5,900,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F16P3 )

5,000,000₫ 5,900,000₫

-14%
 Bộ khóa cổng Vân tay HPS- SLPLUS ( F16P8 ) Bộ khóa cổng Vân tay HPS- SLPLUS ( F16P8 )
6,000,000₫ 7,000,000₫

Bộ khóa cổng Vân tay HPS- SLPLUS ( F16P8 )

6,000,000₫ 7,000,000₫

-19%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19TP3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19TP3 )
5,100,000₫ 6,300,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19TP3 )

5,100,000₫ 6,300,000₫

-19%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19VP3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19VP3 )
5,600,000₫ 6,900,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19VP3 )

5,600,000₫ 6,900,000₫

-17%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F28P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F28P3 )
4,800,000₫ 5,800,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F28P3 )

4,800,000₫ 5,800,000₫

-20%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T1NP3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T1NP3 )
3,450,000₫ 4,300,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T1NP3 )

3,450,000₫ 4,300,000₫

-19%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T2NP3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T2NP3 )
3,250,000₫ 4,000,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T2NP3 )

3,250,000₫ 4,000,000₫

-16%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 )
5,100,000₫ 6,100,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 )

5,100,000₫ 6,100,000₫

-18%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 )
5,600,000₫ 6,850,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 )

5,600,000₫ 6,850,000₫

-17%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 )
4,900,000₫ 5,900,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 )

4,900,000₫ 5,900,000₫

-10%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 )
5,500,000₫ 6,100,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 )

5,500,000₫ 6,100,000₫

-19%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 )
4,400,000₫ 5,400,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 )

4,400,000₫ 5,400,000₫

-12%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F16P8-UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F16P8-UPS)
6,630,000₫ 7,500,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F16P8-UPS)

6,630,000₫ 7,500,000₫

-21%
 Bộ khóa cổng Vân Tay HPS- SLPRO ( F19VP8 - UPS) Bộ khóa cổng Vân Tay HPS- SLPRO ( F19VP8 - UPS)
7,230,000₫ 9,200,000₫

Bộ khóa cổng Vân Tay HPS- SLPRO ( F19VP8 - UPS)

7,230,000₫ 9,200,000₫

-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF1P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF1P8 - UPS)
6,730,000₫ 7,700,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF1P8 - UPS)

6,730,000₫ 7,700,000₫

-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS)
7,230,000₫ 8,300,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS)

7,230,000₫ 8,300,000₫

-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS)
7,130,000₫ 8,200,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS)

7,130,000₫ 8,200,000₫

-14%
 Bộ khóa cổng vân tay ngoài trời hãng Zkteco HPS- MA300.P3 Bộ khóa cổng vân tay ngoài trời hãng Zkteco HPS- MA300.P3
5,900,000₫ 6,900,000₫
-15%
 Bộ khóa cổng vân tay thông minh HomeProSec HPS- SLPLUS ( KF1P3 ) Bộ khóa cổng vân tay thông minh HomeProSec HPS- SLPLUS ( KF1P3 )
5,500,000₫ 6,500,000₫
-13%
 Bộ khóa cổng vân tay thông minh HomeProSec HPS- SLPRO ( KF1P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay thông minh HomeProSec HPS- SLPRO ( KF1P8 - UPS)
7,130,000₫ 8,150,000₫
-14%
 Bộ khóa cổng HPS- SLPLUS ( F09P3 ) Bộ khóa cổng HPS- SLPLUS ( F09P3 )
3,950,000₫ 4,600,000₫

Bộ khóa cổng HPS- SLPLUS ( F09P3 )

3,950,000₫ 4,600,000₫

-10%
 Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite) Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite)
1,600,000₫ 1,780,000₫

Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite)

1,600,000₫ 1,780,000₫

-9%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F06P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F06P3)
4,350,000₫ 4,800,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F06P3)

4,350,000₫ 4,800,000₫