CAMERA IP DGM1304QSP

Liên hệ

+ Cloud EaZy Networking kết nối tự động thiết bị với internet trong ba bước với ứng dụng di động EagleEyes miễn phí .
+ Tính năng Buddy để chia sẻ quyền truy cập thiết bị cho người khác.
+ Thông báo đăng nhập / đăng xuất thiết bị được báo cáo