Bát cho khóa từ hút Z – L – ZL -U

200,000

Phụ kiên chuyên cho khóa từ hút

  • Bát L (280D) :   200.000
  • Bát U (280D) :  280.000
  • Bát ZL (280D) : 400.000
  • Bát Z (290D) :   350.000
  • Bát ZL (290D) :  550.000